Es important conèixer com es l’aparell digestiu dels cavalls per poder donar una alimentació correcta.

¿Com es el sistema digestiu dels cavalls?

El sistema digestiu dels cavalls es divideix en dos grans parts.

La part davantera composta per la boca, l’esòfag, l’estomac i l’intestí prim. Aquesta part es molt semblant a la de qualsevol cavall monogàstric (amb un sol estomac).

La part posterior que comprèn l’intestí gros, compost pel cec, el còlon i el recte. Aquesta part del sistema digestiu dels cavalls es més semblant als remugants o poligàstrics (com la vaca)

La boca

La seva funció es agafar els aliments, trencar-los, mastegar-los i barrejar-los amb la saliva. La producció de saliva és molt important perquè l’aliment es lubriqui correctament i sigui empassat sense dificultat. Un cavall pot produir de 5 a 10 litres diaris de saliva. Els pinsos de mixtures afavoreixen la masticació i producció de saliva degut a les diferents textures i mides dels grans que el composen.

L’esòfag

Va des de el paladar fins a l’estomac. Just a on termina i comença l’estomac hi ha una vàlvula anomenada càrdies que només s’obre cap a l’estomac lo que fa que els cavalls no puguin vomitar per lo que estan mes predisposats a patir còlics. Per això es molt important tenir cura del bon estat dels aliments

L’estomac

L’estomac del cavall te una capacitat aproximada del 10% del total del sistema digestiu. Això significa que no pot ingerir grans quantitats de menjar de cop ja que no ho podria digerir i podria provocar còlics o altres lesions.

L’intestí prim

La seva longitud es entre 21 i 25 metres. Representa el 75 % del total del sistema digestiu. Es a l’intestí prim a on el cavall absorbeix la major part de nutrients.

L’intestí gros

Te una longitud d’uns 7 metres tot i que el seu volum es el major de tot el tracte gastrointestinal. A l’intestí gros és on es fermenten els farratges i on s’absorbeix la fibra. També te la funció de reservori d’aigua i d’electròlits. Aquesta part de l’intestí te la peculiaritat de necessitar una aportació de farratges continua i en petites quantitats. En la natura els cavalls arriben a menjar durant 16 hores. Degut a que el tracte digestiu està dissenyat principalment per digerir farratges es produeixen menys problemes quan la dieta es a base de fenc o pastures de bona qualitat.

Sistema digestiu cavalls
Sistema digestiu